Obchodné meno: Masmee, s.r.o.
IČO: 55 846 947
DIČ: 21 22 11 65 90
Sídlo: Námestie Mariánske 55/55, 065 03 Podolínec, Slovenská republika
Zapísaná: v OR SR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 46908/P
za ktorú koná: Lucia Pavlíková (zodp. vedúci) a Damián Stolár
SK NACE: 96040 Služby týkajúce sa telesnej pohody

Prevádzka:

 • Dukelská 77/79,  08701 Giraltovce, Slovenská republika Masérsky salón Masmee
 • Námestie Mariánske 55/55, 065 03 Podolínec, Slovenská republika Wellness Masvital & Masáže

Kontakty:

Email: info@masmee.sk

Webstránka:

Druh prevádzky: Wellness & masážny salón

(ďalej len „Predávajúci”)

  1. Základné ustanovenia

   1. Wellness Masvital, prevádzkovaný spoločnosťou Masmee, s.r.o. so sídlom Námestie Mariánske 55/55, 065 03 Podolínec, IČO: 55 846 974, je wellness zariadenie, ktoré poskytuje wellness služby, masérske služby a doplnkové služby. Tieto obchodné podmienky (ďalej len OP) upravujú spôsob rezervovania služieb poskytovaných prevádzkovateľom wellness centra, prostredníctvom recepcie alebo online systému rezervovania na webovej stránke www.masvital.sk, jej podstránkach a subdoménach.
   2. Všetky podmienky, ktoré tieto OP neupravujú, sa riadia VOP a prevádzkovým poriadkom zariadenia starostlivosti o ľudské telo a prevádzkovým poriadkom umelého bazéna v zariadení Wellness Masvital. 
 • Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť a platnosť dňa 27. 11. 2023.
 1. Výber a rezervovanie služieb

  1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť a zabezpečiť služby v rozsahu, v ktorom ich ponúka v čase rezervácie.
  2. Pri rezervovaní doplnkových služieb má objednávateľ nárok iba na poskytnutie takého počtu služieb, ktoré si riadne rezervoval. Rozhodujúcim je v tomto prípade potvrdenie rezervovania, ktoré je dokladom aj pre prevádzkovateľa aj pre objednávateľa.
  3. Objednávateľ má kedykoľvek nárok na dodatočné doplnenie rezervovania a rozšírenie rezervovaných služieb aj po vykonaní rezervácie.
 2. Platobné podmienky

  1. Služby ponúkané na stránke wellness centra je možné zaplatiť prevodom z bankového účtu, kreditnou kartou alebo zálohovou faktúrou.
   1. Pri zvolení platby kreditnou / debetnou kartou je podmienkou potvrdenia záväzného rezervovania služieb zaplatenie zálohy vo výške uvedenej v rezervačnom systéme z ceny objednaných služieb, ktoré sú systémom generované pri rezervovaní.
   2. Pri zvolení platby bankovým prevodom na účet prevádzkovateľa je podmienkou potvrdenia záväzného rezervovania služieb zaplatenie zálohy vo výške 50 až 100 % ceny objednaných služieb. 
   3. Pri zvolení platby formou zálohovej faktúry je nevyhnutné uhradiť 50 až 100% výšku zálohovej faktúry najneskôr 2 pracovných dní pred nástupom na pobyt. 
  2. Platobné údaje. Vlastník účtu: Masmee, s.r.o; Bankové spojenie: SLSP, a.s., Číslo účtu: SK08 0900 0000 0052 1017 7640,
  3. Ak objednávateľ v stanovenom termíne neuhradí zálohu za rezervovanú službu, rezervovanie služieb sa automaticky ruší v plnom rozsahu. 

 

  1. Zrušenie a refundácia uskutočnených platieb

   1. Odstúpenie od zmluvy a zrušenie rezervovania služieb je vždy potrebné urobiť čo najskôr, aj s uvedením dôvodu, písomne alebo telefonicky s následným písomným potvrdením s uvedením nasledovných údajov objednávateľa: meno a priezvisko, termín pobytu, číslo potvrdenia rezervovania, e-mailový kontakt, z ktorého bolo rezervovanie vykonané, číslo bankového účtu vo formáte IBAN vrátane dokladu, ktorým objednávateľ preukáže vlastníctvo uvedeného účtu. Odstúpenie od zmluvy je možné vykonať iba prostredníctvom recepcie wellness centra na telefónnom čísle +421 52 789 4447, e-mailom na adresu: recepcia@masvital.sk alebo poštou na adresu Masmee, s.r.o., Námestie Mariánske 55/55, 065 03 Podolínec. 
   2. Rezerváciou objednávateľ súhlasí v plnom rozsahu s obsahom storno podmienok. Pri zrušení rezervácie pobytu má wellness centrum právo zúčtovať storno poplatky, ktoré sú uvedené pri potvrdení rezervácie.
 • Storno podmienky:
   1. v termíne do 3 dní pred začiatkom akcie bez poplatkov
   2. v termíne do 1 dňa – má prevádzkovateľ nárok účtovať poplatok vo výške 20%
   3. od 6 hodín a menej – má prevádzkovateľ nárok účtovať poplatok vo výške 50%
   4. od 1 hodiny a menej – má prevádzkovateľ nárok účtovať poplatok vo výške 100%
  1. Bez ohľadu na spôsob úhrady rezervovaných služieb zo strany objednávateľa spôsob refundácie, ak má na ňu objednávateľ nárok v zmysle týchto obchodných podmienok, je vykonaný vždy bankovým prevodom z účtu poskytovateľa služieb. Celková výška refundovaných služieb v Eurách bude ponížená o všetky náklady spojené s pôvodnou úhradou objednávateľa (bankové poplatky, poplatky za služby pri platbách kartou, iné poplatky spojené s úhradou).

 

 1. Nástup a realizácia pobytu vo wellness centre

  1. Po uhradení zálohy za pobyt bude objednávateľovi vystavený doklad o úhrade, ktorým bude rezervácia záväzne potvrdená. 
  2. Pri kúpe pobytového voucheru a po uhradení plnej ceny rezervácie bude objednávateľovi vystavený a na e-mailovú alebo poštovú adresu zaslaný poukaz zo strany poskytovateľa služieb, ktorým sa objednávateľ nevyhnutne musí preukázať pri príchode a prihlásiť sa na recepcii wellness centra. 

 

 1. Ochrana osobných údajov

  1. Wellness Masvital spracováva osobné údaje v súlade so Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“). Prijali sme príslušné technické, organizačné a personálne opatrenia v súlade s nariadeniami EÚ a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  2. Osobné údaje budú poskytované alebo sprístupňované tretím stranám iba na základe právnych predpisov. Osobné údaje môžu byť tiež sprístupnené osobám, ktoré zabezpečujú správu, prevádzku alebo servis jednotlivých systémov využívaných na spracúvanie osobných údajov.
  3. Rezervovaním pobytu poskytuje objednávateľ ubytovateľovi osobné údaje za účelom registrácie a obchodného vzťahu. Osobné údaje bude Wellness Masvital spracovávať po dobu 6 rokov od poslednej návštevy prevádzky. 

 

 1. Riešenia sporov

  1. Každý klient – spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv vyplývajúcich zo zmluvy o ubytovaní alebo o poskytovaní iných služieb uzatvorenej podľa týchto všeobecných obchodných podmienok na subjekt alternatívneho riešenia sporov, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. V prípade, ak klient nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ wellness centra vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ wellness porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa wellness so žiadosťou o nápravu. Ak prevádzkovateľ wellness centra na takúto žiadosť klienta odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania, má klient právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je: Slovenská obchodná inšpekcia alebo  iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky. Klient má právo zvoliť si, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.
  2. Klient môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná on-line na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK
  3. Činnosť predávajúceho podlieha dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie – Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1.