Obchodné meno: Masmee, s.r.o.
IČO: 55 846 947
DIČ: 21 22 11 65 90
Sídlo: Námestie Mariánske 55/55, 065 03 Podolínec, Slovenská republika
Zapísaná: v OR SR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 46908/P
za ktorú koná: Lucia Pavlíková (zodp. vedúci) a Damián Stolár
SK NACE: 96040 Služby týkajúce sa telesnej pohody

Prevádzka:

  • Dukelská 77/79,  08701 Giraltovce, Slovenská republika Masérsky salón Masmee
  • Námestie Mariánske 55/55, 065 03 Podolínec, Slovenská republika Wellness Masvital & Masáže

Kontakty:

Email: info@masmee.sk

Webstránka:

Druh prevádzky: Wellness & masážny salón

(ďalej len „Predávajúci”)

Tento reklamačný poriadok upravuje vzťahy a podmienky, ktoré vznikajú z titulu zodpovednosti za nedostatky služieb, resp. nedostatky predávaného tovaru v zmysle Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Právo na reklamáciu

Ak spotrebiteľ zistí, že predaný tovar, jedlá a nápoje alebo poskytnuté wellness a s nimi súvisiace doplnkové služby majú nedostatok má právo na jej reklamáciu. Nedostatok akosti nápojov určených na okamžitú spotrebu reklamuje spotrebiteľ počas konzumácie priamo u obsluhujúceho pracovníka. Ak sa nedostatky nápojov týkajú množstva a hmotnosti, musia sa reklamovať pred začatím konzumácie. Reklamáciu z dôvodu kvality a teploty nápojov musí spotrebiteľ uplatniť ihneď po ochutnaní.

V prípade výskytu nedostatkov na kúpenom nepotravinárskom tovare uplatní spotrebiteľ právo na reklamáciu bez zbytočného odkladu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká. Spotrebiteľ pri uplatňovaní reklamácie predloží doklad o zaplatení služieb, ktorý nedostatok reklamuje.

Zodpovednosť wellness centra

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľa zodpovedný pracovník wellness centra po odbornom posúdení rozhodne o reklamáciu ihneď. Ak nie je možné o reklamácií rozhodnúť ihneď alebo reklamácia je neopodstatnená spíše sa záznam o reklamácií. Záznam musí obsahovať presné označenie služby, čas kedy bola poskytnutá, vytknuté nedostatky a požiadavku na vybavenie reklamácie. Kópiu záznamu obdrží spotrebiteľ.

Vybavenie reklamácie vrátane času na odborné posúdenie nedostatkov nesmie trvať dlhšie ako  30 dní. Ak spotrebiteľ nie je schopný s vybavením reklamácie môže uplatniť svoje právo na súde.

Neodstrániteľné nedostatky poskytnutej služby

Wellness a masérske služby, doplnkové služby Ak nie je možné nedostatky technickeho charakteru  odstrániť a ak wellness centrum nemôže poskytnúť spotrebiteľovi náhradné služby (nedostatočná kapacita, nedostatky doplnkových služieb) má spotrebiteľ právo na:

  • primeranú zľavu z ceny
  • zrušenie zmluvy spravidla pred prenocovaním a na vrátenie peňazí, ak boli za služby uhradené vopred Lehoty na uplatnenie reklamácie Spotrebiteľ uplatní právo na reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do doby uplynutia záručnej lehoty.

Záručná doba je:

  • potravinársky tovar – 8 dní
  • nepotravinársky tovar- 6 mesiacov.

Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 27. novembra 2023